Hoppa till huvudinnehåll

Bästa examensarbete VA-området: Avloppsrening

Tillsammans med Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Textes Stiftelse – Structorstiftelsen delar Svenskt Vatten årligen ut pris för bästa examensarbete inom VA-området.

2022-års pristagare är tre varav Lisa Tejde, Uppsala universitet, får priset för sitt examensarbete Satsvisa laboratorieförsök för utvärdering av kolkällor i denitrifikation innebärande resultat och slutsatser från försök som utfördes på Kungsängsverket och utvärdering av olika kolkällor för kväverening.
Juryns motivering för Lisas vinnande arbete är:
Många reningsverk i Sverige står inför att bygga ut sin kapacitet, bland annat till följd av en ökad befolkningstillväxt. Samtidigt förväntas striktare utsläppskrav och ökade krav om resurseffektivitet. En del i denna omställning är val av kolkälla till den biologiska kvävereningen för att förbättra denitrifikationen. Idag tillsätts ofta glykol, metanol eller etanol vilket medför ekonomiska och miljömässiga konsekvenser eftersom det ger en ökad kemikalieanvändning och ökade transporter.
I den här studien utvärderades användningen av industriella restprodukter från lokala verksamheter som alternativ till konventionella kolkällor. Examensarbetet pekar på möjligheten till innovativa synergier där man genom nya lösningar och samverkan med det regionala näringslivet kan effektivisera resursanvändningen, minska transporterna och ge en ökad försörjningstryggheten för reningsverken. Resultatet från examensarbetet ger ett underlag för reningsverkens val av kolkälla som både blir ekonomiskt och miljömässigt fördelaktiga. Studien är därför av stort intresse för branschen och rapporten är tydlig och lättläst.
Klicka här för att läsa Lisa Tejdes arbete