Hoppa till huvudinnehåll

Bästa examensarbete inom VA-området 2023

Structorstiftelsen delar tillsammans med Svenskt Vatten ut pris för bästa examensarbete inom VA-området 2023. Priset delas i år ut till två vinnande arbeten.

Vinnarna är Madeleine Vikström, Kungliga Tekniska högskolan och Vendela Karlsson, Lunds universitet. Madeleine prisas för sitt arbete ”The Potential Dissolved Air Flotation for PFAS Reduction in Norrvatten’s Future Waterworks”. Vendelas vinnande arbete har titeln ” Metodik för framtagande av konsekvenskartor för klimatanpassad dagvattenplanering”.
Madeleines arbete pekar på möjligheter att optimera PFAS-avskiljning vid vattenverk. Vendelas arbete undersöker konsekvenser vid översvämningar i tätorter samt hur det framtida planeringsarbetet vid dagvattenhanteringen kan underlättas.
Juryns motivering för Madeleines vinnande arbete är:
Svenska vattenverk står inför en växande utmaning med hanteringen av per- och polyfluorerade alkylsubstanser (PFAS). Med de strängare dricksvattenreglerna som träder i kraft 2026 krävs det effektiva strategier för att säkerställa ett säkert och hälsosamt dricksvatten. Flera dricksvattenproducenter har redan tvingats byta vattentäkt eller komplettera med kostsamma beredningstekniker, bland annat kolfilter, för att klara de åtgärdsgränser som i nuläget gäller.
I syftet att nå en ökad förståelse för hur väl olika beredningstekniker kan avskilja PFAS från dricksvatten till nya gränsvärden, har den här studien utvärderat potentialen av PFAS-separationen baserad på flotation. Genom en omfattande testverksamhet undersöktes reningseffektiviteten i en befintlig flotationsbassäng på Norrvattens vattenverk. Examenarbetet pekar på möjligheter och beskriver strategier för att på bästa sätt hantera PFAS-utmaningen på det enskilda vattenverket. Studien visar på ett föredömligt sätt hur PFAS-avskiljning kan optimeras och effektiveras genom en resurseffektiv användning av befintliga processer. Studien utmärker sig genom högaktuella forskningsfrågor inom VA-området med relevanta resultat och värdefulla slutsatser för branschen. Rapporten är väl strukturerad, tydlig och lättläst.
Juryns motivering för Vendelas vinnande arbete är:
Klimatförändringarna innebär stora utmaningar för arbetet med att utforma hållbara städer. Idag uppmanas kommunerna att ta upp klimatanpassning tidigt i planeringen och att integrera den i hela planprocessen. Den hållbara dagvattenhanteringen bidrar med en viktig pusselbit eftersom den dels minskar effekterna av skyfall och översvämningar, dels leder till en tryggare och vackrare stad.
I den här studien undersöktes vilka konsekvenser som kan uppstå vid översvämningar i tätorter. Dessutom utvecklades en metodik för att skapa konsekvenskartor i syfte att underlätta planeringsarbetet med dagvattenhanteringen i framtiden. Examensarbetet visar på ett imponerande sätt hur man kan utföra översiktliga konsekvensanalyser med hjälp av nationellt täckande, öppna geografiska data. Den framtagna metodiken uppvisar stor potential för att underlätta konsekvensbedömning av översvämningar i framtiden och därmed ge viktig vägledning för bland annat dimensionering och utformning av dagvattenlösningar. Studien bidrar på ett förträffligt sätt till att utveckla framtida verktyg för effektiv och hållbar dagvattenplanering. Rapporten är välskriven med en utmärkt disposition.
Klicka här för att läsa Madeleine Vikströms arbete
Klicka här för att läsa Vendela Karlssons arbete