Hoppa till huvudinnehåll

Stiftelsen

Vi blir fler och fler som ska samsas ihop. Vi behöver få ut mer av mindre resurser. Vår klimatpåverkan behöver bli noll. Som samhällsbyggare har vi ett ansvar. Utmaningarna är många. Potentialen enorm.

Structorstiftelsens syfte är att stödja forskning, utveckling, projekt och idéer inom hållbar samhällsbyggnad. Vi bidrar vi med kunskap och ekonomiska resurser till de som vill hitta lösningar eller vägar dit. Till de som, precis som vi, vill förenkla processer och åstadkomma förändring, snabbt. Därför belönar vi goda examensarbeten, stödjer professurer, arrangerar inspirationsföreläsningar på högskolor och universitet och genomför praktiska lösningar och tväranalyser. Därför är vi alltid öppna för nya initiativ och tankar.
Stiftelsens syfte är också att vara en stabil och långsiktig huvudägare i Structorgruppen för att garantera gruppen med dess ägare och medarbetare oberoende, engagemang och långsiktighet. Vi vill vara ett kunskapsföretag med spets och finnas med och skapa framtidens samhälle. En framtid som är långsiktigt hållbar. En värld för alla att trivas i.
Välkommen till Structorstiftelsen.
Om Structur

Structorstiftelsens historia

Structorstiftelsen bildades
den 13 maj 2019 av Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Texte, tre av grundarna av Structorgruppen. Stiftelsen har sitt säte i Stockholm och står under tillsyn av Länsstyrelsen enligt gällande lagstiftning.
Stiftelsen äger och förvaltar långsiktigt minst 30 % av aktierna i Structor AB, Structorgruppens gemensamma servicebolag, med ansvar för att genomföra i gruppen gemensamt beslutade satsningar, insatser samt och uppstart, finansiering och utveckling av nya Structorbolag. 
Structorstiftelsen förvaltas av en styrelse bestående av fyra till sex ledamöter.
Utöver de tre stiftarna Per Fladvad, Olof Hulthén och Mats Texte, som har rätt att utgöra styrelseledamöter så länge de ställer sig till förfogande, väljs övriga styrelseledamöter för en mandattid om tre år varefter om- eller nyval kan ske.
Vidare gäller att så länge Structorstiftelsen innehar aktier i Structor AB ska en av styrelsens ledamöter utses av de verkställande direktörerna för de enskilda Structorbolagen. Den ledamot som utses av de verkställande ledamöterna får samtidigt inte vara styrelseledamot i Structor AB. Eventuella ytterligare ledamöter utses av stiftelsens styrelse.
Utöver styrelsens ledamöter tar styrelsen erfordelig hjälp av externa parter i den omfattning som stiftelsens verksamhet kräver.